បទដ្ឋានគតិយុត្ត​​ដីធ្លី

ច្បាប់ ៖

អនុក្រឹត្យ ៖

ប្រកាស ៖

3 Comments to “បទដ្ឋានគតិយុត្ត​​ដីធ្លី”

  1. សូមជួយពន្យស់អំពីដីសារធារណៈរបស់រដ្ឋ

  2. ដីសាធារណៈរបស់​រដ្ឋ សំដៅ​ដល់​ដី​របស់​រដ្ឋបាល ដែល​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់ជា​ប្រយោជន៍​ប្រជាពល​រដ្ឋទូទៅ ហើយ​មិន​អាចធ្វើ​ការ​លក់ដូរ​ ឬ​ការ​ធ្វើ​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​បាន​ឡើយ។ ឧទាហរណ៍ ៖ បឹង ទន្លេ ជាដើម។

  3. សូមជួយសង្ខេបអំពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីនាពេលបច្ចុប្បន្ន

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: