ព័ត៌មាន

3 Comments to “ព័ត៌មាន”

 1. ដំណឹងពិសេស​ចំពោះការយកថ្លៃសេវាលើសេចក្តីចម្លងសំបុត្រកំណើត នៅសាលាក្រុងព្រៃវែង

  ខ្ញុំបានយកសំបុត្រកំណើតទៅចម្លងនៅឯសាលាក្រុងព្រៃវែង
  ពេលចូលទៅដល់ ខ្ញុំមិនបានឃើញមានបិទ បញ្ជីរាយតម្លៃសេវានានាដែលត្រូវយកពីប្រជាពលរដ្ឋឡើយ។
  អ្នករដ្ឋបាលនៅទីនោះប្រាប់ថា ត្រូវធ្វើឲ្យបានច្រើនសន្លឹកទៅទើបល្អ ខ្ញុំឆ្លើយថា បើអញ្ចឹង ខ្ញុំយក
  ដប់ច្បាប់ ហើយខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ពីតម្លៃសេវា ថានៅទៅនេះគេយកប៉ុន្មាន ពេលនោះគេមិនចង់ឆ្លើយប្រាប់ទេ
  តែខ្ញុំនៅតែសួរដដែលៗ រហូតបានដឹង គេថាយក មួយសន្លឹក ឬ មួយច្បាប់ តម្លៃ៣០០០រៀល ពេលនោះខ្ញុំបាន
  ថា គឺវាថ្លៃណាស់ ទោះជា ខ្ញុំសុំមកត្រឹម មួយច្បាប់ ២០០០រៀលក៏ គេឆ្លើយថា មិនបានទេ!
  នេះជារឿងពិត!

  រាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់តម្លៃសេវាកម្មនេះឲ្យយកត្រឹមតែ ៤០០រៀលតែប៉ុណ្ណោះ។

  តើនេះជាសេវាកម្មដ៏ល្អរបស់សាលាក្រុងព្រៃវែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងព្រៃវែងមែនទេ?

  តើសាលាក្រុងព្រៃវែងបានធ្វើអ្វីខ្លះជាស្នាដៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងព្រៃវែង?
  គឺមានតែធ្វើឲ្យពួកគាត់ខឹងនិងស្អប់តែបុណ្នោះ

 2. hi how are you?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: