នីតិរដ្ឋបាលទូទៅ

១- សេចក្តីផ្តើមនៃ​នីតិវិធីរដ្ឋបាល

២- ការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋបាល

៣- ការរៀបចំរឿងក្តីរដ្ឋបាល

៤- ការិយាធិបតេយ្យ នីតរដ្ឋ

៥- នីតិរដ្ឋបាល

៦- សេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាល

31 Comments to “នីតិរដ្ឋបាលទូទៅ”

 1. ខ្ញុំចង់បានអត្ថបទមេរៀននីតិរដ្ឋបាលទូទៅ ហេតុអ្វីខ្ញុំទាញយក មិនបាន?

 2. ខ្ញុំ​ចង់រកអត្ថបទនីតិរដ្ឋបាលទូទៅ​ ប៉ុន្តែរកអត់ឃើញ។

 3. please fix the link ៣- ការរៀបចំរឿងក្តីរដ្ឋបាល i can’t download it

 4. អរគុណចំពោះការបង្កើត និងចងក្រងឯកសារទាំងអស់នេះ

 5. Thank for you document

 6. ខ្ញុំចងរក​សេចក្តីផ្តើមនីតិ

 7. ខ្ញុំចង់បានឯកសារ រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ តែរកមិនឃើញ។

 8. ខ្ញុំត្រូវការព័ត៌មានស្តីពីប្រព័ន្ធថវិការបស់សមូហភាពដែនដីនៅកម្ពុជា

 9. សួរស្តីបងតើឯសារស្តីពកា រិយាធិបតេយ្យ និង នីតរដ្ឋ បងស្រងចែញពីសៀវភៅណា? និពន្ធឆ្នាំណា?ដោយអ្នកណា?

 10. ជំរាបសួរបង! ខ្ញុំចង់បានអត្ថបទមួយ ស្តីពី អនាគតនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជា? តើបងអាចចែករំលែកផងបានដែរឬទេ? សូមអរគុណ!

 11. very good website Thanks

 12. it is very supper powerful of law learners

 13. ជម្រាបសួរ ខ្ញុំបានឯកសារនីតិមុខងារសាធារណៈ និងនីតិរដ្ឋបាលទូទៅ

 14. ជម្រាបសួរ តើខ្ញុំអាចសុំឯកសារកិច្ចសន្យាកម្មករដែលចងសំលាប់ខ្លួននៅក្នុងរោងចក្របានទេ

 15. ចំពោះឯកសារ មួយចំនួនដូចជាៈ ការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋបាល,ការរៀបចំរឿងក្តីរដ្ឋបាល,ការិយាធិបតេយ្យ នីតរដ្ឋ,នីតិរដ្ឋបាល,សេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាល ឯកសារទាំងនេះគួរធ្វើឲ្យទៅជា PDF ដើម្បីកុំអោយមានការប្រែប្រួល ពុម្ភអក្សរ ។ សូមអរគុណចំពោះការបង្កើត Website នេះ។

  • ចុះបងតើបងមានឯកសារទាក់ទងនឹងបណ្តឹងរដ្ឋបាលអត់

 16. ok PDF ខ្ញុំចង់បានសៀវភៅមេរៀន របស់ បណ្ឌិត ហៀង សាង ខ្ញុំរកមិនឃើញ។

 17. Exellen file

 18. តើខ្ញុំគួរស្វែងរកសៀវភៅនីតិរដ្ឋបាលទូទៅ របស់បណ្ឌិតហៀង សាង នៅកន្លែងណាបានទៅ បើក្នុងwebsite មិនអាច download បានសោះ។ តើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំអាចរកនៅបណ្ដាគារណាដើម្បីឱ្យចំគោលដៅរបស់ខ្ញុំ។

 19. ខ្ញុំអរគុណ

 20. សំសួរថាតើមានបងៗណាមានឯកសារទាក់ទងនឹងបណ្តឹងរដ្ឋបាលអត់ ព្រោះប្អូនត្រូវឡើងប្រសិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះផង
  0963333742

 21. ខ្ញុំចង់បានឯកសារនីតិរដ្ឋបាល ខេត្ត ក្រុង ស្រុក

 22. តើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីដើម្បីចូលជាមន្រ្តីរាជការ

 23. ចង់ដឹងថាមានលក្ខខណ្ឌអ្វីដើម្បីចូលជាមន្រ្តីរាជការ សូមចូលមើលគេហទំព័រ://www.mcs.gov.kh

 24. ខ្ញុំចង់បានមេរៀនរដ្ឋបាលទូទៅតែបើអត់បាន

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: