ស្ថាប័នតុលាការ

4 Comments to “ស្ថាប័នតុលាការ”

  1. តើបងម្ចាស់ទំពរមានលំហូរនីតិវិធី រដ្ឋប្បវេណី និងព្រហ្មទណ្ឌឬទេ?

  2. ខ្ញុំមិនមាន ប៉ុន្តែខ្ញុំ​នឹង​បន្ថែម​អ្វី​ដែលខ្ញុំអាច​រក​បាន។

  3. តើអាចផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវិវត្តន៍នៃតុលាការកម្ពុជាតាមសម័យកាលនីមួយៗ​ និងទីតាំងរបស់វាបានឬទេ?

  4. តើបងអាចបញ្ជូលឧបសម្ព័នរបស់ស្ថាប័នតុលាការនេះផងបានទេ?ខ្ញុំចង់បានក្នុងពេលឆាច់ៗនេះបានទេ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: