អៀង ស៊ីថា

លោក អៀង ស៊ីថា

បញ្ចប់ថ្នាក់​បិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នីតិសាស្ត្រ ជំនាញ​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​ ជំនាន់ទី៨ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិ​សាស្ត្រ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋ​កិច្ច

ជា​ជំនួយការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

និង​ជាអនុប្រធាន​ការិយាល័យ​បុគ្គលិក ​ នៃ​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ


One Comment to “”

  1. បងប្រុសតើខ្ងុះអាចទំនាក់ទំនងមកសួរសំនួរដែលទាក់ទងនឹងច្បាប់បានទេ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: