កម្មវិធីស្វែង​រក​ឈ្មោះអ្នក​បោះ​ឆ្នោត

លោកអ្នក អាច​ធ្វើ​ការ​ស្វែង​រក​ឈ្មោះ​របស់​ខ្លួន​បាន​តាម​រយៈ គេហទំព័រ​បាន ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​នេះ និង​បំពេញ​នូវ​ព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់របស់​លោក​អ្នក​ទៅជា​ការ​ស្រេច។

2 Comments to “កម្មវិធីស្វែង​រក​ឈ្មោះអ្នក​បោះ​ឆ្នោត”

  1. តើមានទម្រងកិច្ចសន្យាការងារទេបង?

  2. ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: