សេចក្តីជូន​ដំណេង​ស្តីពីការ​ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្ស-និស្សិត ឲ្យចូល​បម្រើ​ការងារក្នុង​ក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥

ក្រសួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវ​ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្ស-និស្សិត ចំនួន ៥០រូប ឲ្យ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដែល​ក្នុង​នោះចំនួន ១៤រូប នៅ​តាម​អង្គភាព​នានានៅទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង​ចំនួន ៣៦រូប សម្រាប់​នៅ​តាម​មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានី ខេត្ត។

កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យ និងឈប់ទទួលពាក្យ ៖ ចាប់ទទួលពាក្យពី​ថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី​១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥។

ប្រសិនបើសិស្ស-សិស្ស និង​បងប្អូន​សាធារណជន​មាន​ចំណាប់អារម្មណ៍ សូម​ធ្វើ​ការ​ទំនាក់ទំនងនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក ដែល​មាន​អាស័យដ្ឋានកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១៦៩ និង​មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។ ឬអាចទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទ ឈ្មោះ អៀង ស៊ីថា អនុប្រធានការិយាល័យបុគ្គលិក ទូរស័ព្ទលេខ ០៩២/០៩៣ ៧១៧ ២៤២។សេចក្តីជូនដំណឹង ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​ក្របខណ្ឌ​ថ្មី 20150001 សេចក្តីជូនដំណឹង ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​ក្របខណ្ឌ​ថ្មី 20150002 សេចក្តីជូនដំណឹង ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​ក្របខណ្ឌ​ថ្មី 20150003 សេចក្តីជូនដំណឹង ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​ក្របខណ្ឌ​ថ្មី 20150004 សេចក្តីជូនដំណឹង ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​ក្របខណ្ឌ​ថ្មី 20150005 សេចក្តីជូនដំណឹង ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​ក្របខណ្ឌ​ថ្មី 20150006

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: